Bazální stimulace

Autorem konceptu bazální stimulace je Prof. Dr. Andreas Fröhlich. V České republice koncept rozšířila zdravotní sestra, nyní lektorka bazální stimulace, PhDr. Karolína Friedlová.
Koncept, který funguje na základě doteku terapeuta je doporučeno používat u pacientů, kteří mají jakýmkoliv způsobem narušeno vnímání. Jde o pacienty s tělesným a mentálním postižením, pacienty v intenzivní péči po úrazech hlavy, umírající, pacienty s psychiatrickou a neurologickou diagnózou, předčasně narozené děti a další.
dotek na klávesnici
Před zahájením bazální stimulace se zjišťují anamnestické údaje – autobiografie, nejlépe od rodiny a příbuzných. Získávají se informace o tom, jaké pacient preferuje oslovení, jaké má zaměstnání, koníčky, oblíbené jídlo a nápoje, hudbu, filmy, vůni, blízké předměty, které rodina pacientovi přinese. Ty se mu různě vkládají do ruky a nechá se jimi obklopovat. Také se velmi často využívají fotografie blízkých, které se umisťují do zorného pole nemocného člověka.
Při prvním kontaktu s nemocným v rámci bazální stimulace se používá iniciální dotek. Je vstupenkou k tomu, aby si pacient mohl uvědomit, co bude následovat a aby se manipulace nezalekl. Většinou se preferuje na místa, která jsou na těle člověka snadno přístupná. Často jde o dotek ruky, či dotek na rameno a při tom se nemocný osloví tak, jak uvedla rodina v anamnéze.
Bazální stimulaci dělíme na základní a nástavbovou část. Mezi základní řadíme: somatickou, vestibulární a vibrační stimulaci. Mezi nástavbovou řadíme: optickou, auditivní, taktilně-haptickou, olfaktorickou a orální stimulaci.
V somatické stimulaci se používají masáže a speciální koupele, které pacienta zklidní, nebo aktivizují. Pomáhají pacientovi uvědomit si hranice svého těla, které jsou díky postižení posunuty a člověk má představu o svém těle zdeformovanou. 
Do optické stimulace zahrnujeme známé předměty a již zmíněné fotografie umístěné do zorného pole pacienta. Ty mu pomáhají obnovovat vzpomínky na situace např. před úrazem.
Při auditivní stimulaci se pacientovi pouštějí oblíbené a známe nahrávky, ať už hudba, televizní seriál, nebo se příbuzní nahrají při čtení pacientovy oblíbené knihy. Tyto zvuky opět pomáhají při vybavování vzpomínek a k obnově funkce mozku.
doteky rukou
Při orální stimulaci jsou pacientovi podávány oblíbené nápoje jako káva, cola nebo pivo a oblíbené potraviny.
Při taktilně-haptické stimulaci jsou pacientovi vkládány do rukou oblíbené a známé předměty. Může to být klávesnice, volant, kožešina, která připomíná kočku, nebo psa, které měl nemocný doma, nebo oblíbený šátek.